Frågor och svar om Snäck camping

13 jan
13 januari 2014

Då jag befinner mig på semester och det diskuteras i media om Snäck camping och min inställning så vill jag ge min bild här. Tyvärr har detta dragit ut på tiden och nu har jag fått besked om att Region Gotland skall besluta sig för att ge tydliga direktiv efter 1/2 år. Det är bra med tydlighet men det har tagit lite väl lång tid, vilket riskerar att vi inte kan hitta någon operatör till sommaren 2014. Den 30 januari har Region Gotland avsatt två timmar till att lösa detta och eventuellt två andra, likadana historier till, där vi har investerat i varandras fastigheter och vill bryta avtalen. 

Historia

2002 tog jag kontakt med Region Gotland (RG) för att hitta en lösning på Snäck Camping (SC), vilken var i ett mycket dåligt skick. Underhållet var uselt och RG hade inte investerat något nämnvärt i anläggningen på 15–20 år. Campingen var i så dåligt skick att den inte ens kunde få en stjärna i den femgradiga skalan. Vi gjorde då en överenskommelse att vi skulle investera så att den skulle bli 4-stjärnig, få blå flaggstandard och ha över femhundra riktiga sängar m.m. Regionen skulle i sin tur se till att anläggningen blev planlagd, vilket skulle ta ett till två år. Om vi tog risken och investerade 30–70 miljoner istället för att RG gjorde det, så skulle vi få en fördelaktig affär där vi lovades en tomträtt till ett bestämt pris. När detta drog ut på tiden blev vi lovade ett köp för att kunna belåna fastigheten.

Problemet

Campingen på Snäck brottas med två problem. Huvudproblemet som jag fört förhandlingar med Anders Lindholm om i snart tre år är ett köp för att klara finansieringen. Vi har investerat för mycket i regionens fastighet på grund av löften som inte infriats. Vi har haft ett löfte om köp av fastigheten så att den går att belåna till ett pris som värderingsmannen tagit fram. (När nu Niklas Harlevi tröttnat så blir problemet än mer akut.) Det andra är att vi i ett avtal skulle infria ett antal löften, enligt stycket ovan, där vi har gjort vår del. Men RG har inte lyckats med sitt löfte att få fram en detaljplan under tolv år, vilket kostat både pengar, prestige och massor av energi.

På väg in i en tvist

Vi har sedan sommaren 2013 sagt upp avtalet på Snäck camping. Enligt avtalet skall RG lösa in alla investeringar som SC gjort på området enligt en 20-årig avskrivningsplan. För att kunna få till den anläggning som avtalet anger så har SC investerat närmare 50 miljoner. Enligt avtalet som skrevs av RG så är nu restvärdet och kravet ca 29 miljoner på hela investeringen. Regionen har inte svarat vad man anser att man skall ersätta med, utan bara dragit ut på tiden. Vid förhandlingar har RG:s jurist antytt att ett belopp om 3–4 miljoner kan han tänka sig, för övrigt verkar det som att hans slutsats är att ”vi får skylla oss själva att vi investerat så mycket”. SC tog för över 1/2 år sedan kontakt för att RG i god tid skulle kunna hitta en annan operatör. Under resans gång bestämdes att om vi inte hittat någon lösning till slutet av november så skulle SC lämna in en stämningsansökan och där är vi nu. Vi anser att RG dragit ut på tiden orimligt långt och försatt oss i den situation vi är.

Stängd camping 2014 och ev. 2015

Enligt de båda juristerna återstår det då att gå till domstol och där skulle SC eventuellt kräva ytterligare ersättning för goodwill, då vi förändrat en mycket misskött camping till en av Sveriges bästa campingar som vi fick campingnäringens stora prestigepris för 2012. (Jag är ev. den ende som fått det två gånger så viss kunskap finns om drift av campingar) En sådan juridisk historia skulle troligen vara klar i augusti 2014 om ingen av parterna överklagar domslutet, för då kan även 2015 vara hotat. Risken är nu att Snäck blir stängt 2014 och ev. 2015, vilket inte skulle var bra för någon part. Det är inte bra att en av Visbys största boendeanläggningar står tom ett eller två år. Detta skulle skada anläggningen, Gotland och båda inblandade parter. Därför har jag försök hitta en kreativ lösning som vi alla borde kunna acceptera.

Nu har det gått så långt att det blir svårt att placera om alla som bokat sommaren 2014. Framför allt är det flera tusen gästnätter under Almedalsveckan som inte kommer att gå att ersätta då det är fullt på alla andra anläggningar. Därför är det akut att hitta en lösning nu.

Investera i annans fastighet

Vi har under många år varit lovade att få köpa anläggningen för att kunna belåna våra investeringar och i detta finns troligen lösningen på denna mycket sega historia. Vi sitter i samma situation som Leva Kungslador gör med investeringar gjorda i regionens fastighet och med löften om köp av fastigheten. Skillnaden är att vi har ett löfte om både köp och utlösen. Enligt vårt gemensamma avtal skulle vi bland annat skapa över 500 nya bäddar, vilket vi gjort. Regionen har ännu inte lyckats med att få fram sin detaljplan som de lovade 2003, vilket då skulle ta 1–2 år. Nu säger RG att planen troligen skall vara klar om ett 1/2 år vilket man sagt i drygt 10 år och det finns inget som gör detta säkrare. RG vill inte på något sätt ge någon garanti nu heller, utan vill fortsätta att lämpa över ansvaret på oss, så att vi får vänta och ta det ekonomiska ansvaret.

Vision

Vår vision har varit att dubbla antalet bäddar vilket skulle göra Snäck till Visbys största boendeanläggning med över 1000 sängar. Fortsätta att utveckla stranden ihop med pool och restaurang, likt högklassiga anläggningar i Europa. Att lösa transportproblemen till och från Snäck. Få till en parkeringslösning för badande gäster. Bygga en unik äventyrsgolfbana. Handikappanpassa stora delar av anläggningen, så att vi blir bäst på Gotland och en av de bästa i landet.

Vad skiljer sig mellan plan A och plan B?

Sedan 2003 har vi gemensamt jobbat på en plan ihop där vi haft flera specialister inom branschen inblandade. Detta planprogram har vi sedan förfinat tillsammans med Anders Rahnberg och anpassats till dagens krav 2014 (11 år senare). Under senhösten gjordes några större förändringar i planförslaget, som vi inte fått ta del av och vi har flera gånger ställt frågan vilka som står bakom denna förändring och vad den innehåller. Är det något som är förankrat i marknaden eller är det en snabb produkt som är skapad av några tjänstemän som inte är insatta i campingarnas utmaningar? Detta är viktigt för oss att få ta del av om vi skall kunna driva en modern camping på Gotland enligt den vision vi har. Vi utgår där från våra kunskaper om hur vi vill ha den och det är enligt den modell som vi jobbat med Ramberg enligt plan A, som troligen skiljer sig lite från den idé som nu ligger och som vi kallar plan B.

Vad vill vi?

Vi ville köpa anläggningen vilket var nödvändigt för att klara finansieringen. När dessa löften inte kunde infrias så ville vi bli utlösta enligt avtalet. När man inte vill detta och inte ens kommer med ett bud så föreslår vi i stället att Snäck Camping återtar uppsägningen. Att vi ombesörjer att någon driver anläggningen 2014 och att Regionen löser in de investeringar som gjorts, likt den inlösen som gjordes på Norderstrand för några år sedan till Harald Jönsson. Ev. får resterande belopp bli tvistiga. När sedan planen är klar vill vi köpa anläggningen till värdet som följer värderingen som kommunens värderingsman tagit fram. Vi har lyft en mycket dålig anläggning till en prisad anläggning under våra år och då är det vi som skall få betalt för denna investering.

RG vill att SC skall driva anläggningen vidare 2014

Det har framkommit att RG vill att SC skall driva anläggningen 2014 vilket inte är aktuellt, däremot så kan det vara möjligt att ett annat närstående bolag skulle kunna tänka sig att sköta driften. Men det förutsätter att vi får svar på ett antal frågor som vi väntat på. Anders Lindholm och Per Lindskog har fått frågorna och inväntar svar på dessa.

Frågor

 1. Under drygt 10 år har RG sagt att inom kort så blir planen klar. Nu säger ni det igen. Varför skulle det lyckas nu? Vad gör att vi skulle kunna tro på detta?
 2. Vem har gjort förändringarna i detta planprogram och hur är det förankrat i campingnäringen? Får vi ta del av de nya förslaget och vad är tanken bakom?
 3. Våren 2013 ville ni sälja anläggningen till någon utomstående som kunde varit vi. En värderingsman togs in och priset blev satt till x kr per kvadratmeter byggrätt. Då stoppade Lars Thomsson försäljningen. Som jag uppfattade det var man orolig för att det fanns en osäkerhet om hur många kvadratmeter byggrätt det verkligen skulle bli. Viljan fanns att sälja och då föreslog vi att man skulle utgå från det som står i planförslaget och sedan jobba med en tilläggsköpeskilling om planen ändras upp eller ner. Är det möjligt att vi kan gå vidare enligt denna lösning?
 4. Anders Lindholm och Pigge har fått besked om att det är möjligt att stå kvar med de nedre villavagnarna till hösten 2015. (Hänvisar till Anders Lindholms PM) Gäller det inte längre?
 5. Om ni löser in anläggningen så kan vi se till att den driftas av annan part tills planen är klar. Är det ett alternativ? Detta till ett pris som täcker ränta, amortering och arrende.
 6. När får SC ett besked av RG om till vilket belopp ni är beredda att lösa in och vad det avser?
 7. Hur ser RG på inlösen enligt samma modell som användes på Norderstrand och förre arrendatorn Harald Jönsson? Som ett första steg för att lösa den ekonomiska situation som vi sitter i på grund av svikna löften från er. Sen får ev tvisten lösas i domstol.
 8. Kan ni se en lösning i att vi försöker hitta en affär som inbegriper alla tre kontrakten som skall lösas upp, eller skall vi lösa upp dem ett i taget i turordning? Snäck Camping, rötslamslagret på Hästnäs och hyreskontraktet för våra kontor på hamnen i Gamla Hamnterminalen?
 9. Om RG vill att ett annat bolag driver anläggningen vidare, så har vi i alla fall en tvist som hänförs till 2013. Om tvisten får sin lösning 2014, 2015 eller i sämsta fall 2016: Kommer då inlösenfrågan att baseras på 2013 års belopp?
 10. Vad gäller just nu när vi lever kontraktlöst. Skall vi flytta ur och bara lämna anläggningen vind för våg? Vill ni hyra in vaktmästare som sköter om anläggningen tills vi har en lösning? Vad gör vi?
 11. Hur ser parkeringslösning ut till Snäckstranden i denna plan? Detta har varit uppe under många år och är ett stort problem som måste finna en lösning i den plan som nu skall antas.
 12. Hur skulle ett avtal se ut med en extern part som skall drifta anläggningen 2014? Hur lång period skall man få avtal på och vad skulle det kosta? Vem skall sköta investeringar som behövs göras? Hur gör vi med avtal mellan RG och SC?

PS. Klicka på ”Snäck” under Taggar i högerspalten så får du upp fler blogginlägg som handlar om detta. Något av de inlägg som kommer upp handlar inte om campingen, utan om bostadsrättsföreningen, så det kan du hoppa över.


Dela med dina vänner!
1 svar
 1. Mats Hansson says:

  Här visar du på dina praktiska problem. Ok, ett mer långsiktigt politiskt styre kan eventuellt stabilisera tjänstemannaprocessen, byråkratin. Även om det inte nödvändigt är så. I den bästa av världar är byråkratin närmast oberoende av politiken. Byråkratin anpassar sig blixtsnabbt till politiskt ändrade regler. Jag tyckte du lite blandade ihop detta, med din önskan om ideologiernas död. Den ideologiska friheten är det viktigaste, i en demokrati. Byråkratin kommer i andra hand, den har medborgarna i princip bara att anpassa sig till, grundade på demokratiska beslut, även om de givetvis har all rätt att klaga på den.

  Förövrigt skulle jag gärna byta plats med dig. Sol och bad är fan så mkt trevligare än kylan och snön här på ön.

Ingen möjlighet att kommentera detta.

© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring